Imprint

tropextrakt Polska sp. z o.o.
ul. Olszewskiego 6 lok. -1.19
25-663 Kielce
Telefon: +48 57 06 80 110

Upoważniony przedstawiciel/kierownictwo firmy:
Pedro Effting

REGON: 361955328
KRS: 0000566191

NIP: 959-19-63-001
Numer kontrolny dla produktów ekologicznych: DE-ÖKO-005

Osoba odpowiedzialna za treść: Leticia Tavares


Zastrzeżenie

1. Treść oferty online

Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność lub jakość udostępnianych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec autora dotyczące szkód materialnych lub intelektualnych, które zostały spowodowane wykorzystaniem lub niewykorzystaniem dostarczonych informacji i/lub wykorzystaniem błędnych lub niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, o ile autor nie ponosi  ewidentnej  winy lub dopuścił się rażących zaniedbań. Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie mają mocy wiążącej. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, usunięcia lub zawieszenia publikacji, czasowo lub na stałe, części stron lub całej witryny bez oddzielnego powiadomienia.

2. Odniesienia i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do zewnętrznych stron internetowych („linki”), które znajdują się poza zakresem odpowiedzialności autora, obowiązek odpowiedzialności istniałby wyłącznie w przypadku, gdy autor miał wiedzę o treściach, do których prowadzą linki, i jeśli byłoby to technicznie możliwe i uzasadnione by autor uniemożliwił korzystanie z odnośnika w przypadku treści o charakterze bezprawnym. Autor oświadcza niniejszym wyraźnie, że w momencie umieszczania linków na stronach, nie zawierały one żadnych nielegalnych treści. Autor nie ma wpływu na aktualny lub przyszły kształt, treść lub autorstwo powiązanych stron. Dlatego autor dystansuje się niniejszym wyraźnie od wszelkich treści na  powiązanych stronach, które zostały zmienione lub dodane już po utworzeniu linku. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odnośników zawartych w ramach własnej oferty internetowej autora, a także obcych wpisów w utworzonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. W przypadku nielegalnych, błędnych lub niekompletnych informacji, a zwłaszcza w przypadku szkód wynikających z wykorzystania lub niewykorzystania podanych informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie autor strony, do której prowadzi łącze, a nie autor strony zawierającej linki do odpowiedniej publikacji.

3. Prawo autorskie i prawo znaków towarowych

Autor dokłada starań w celu ochrony praw autorskich do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów pojawiających się we wszystkich publikacjach,  do używania własnych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów lub używania grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów będących domeną publiczną. Wszystkie znaki firmowe i znaki towarowe, które są wymienione w ofercie internetowej i mogą podlegać ochronie osób trzecich, podlegają bez ograniczeń odpowiednim przepisom o znakach towarowych i prawom własności odpowiednio zarejestrowanych właścicieli. Na podstawie samej tylko wzmianki nie można wyciągnąć wniosku, że znaki firmowe nie podlegają ochronie osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych, stworzonych przez autora artykułów należą wyłącznie do autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych  bez wyraźnej zgody autora jest zabronione.

4. Ochrona danych

Jeżeli w ofercie internetowej istnieje możliwość podania danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy korespondencyjne), podanie tych informacji przez użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Tam, gdzie jest to technicznie możliwe i uzasadnione, korzystanie i opłacanie wszystkich oferowanych usług jest również dozwolone bez podawania takich danych i/lub poprzez podanie ich z użyciem pseudonimu.

5. Moc prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności jest uważane za część oferty internetowej, która zawiera łącze do tej strony. Jeżeli części niniejszego tekstu lub poszczególne sformułowania nie odpowiadają, lub nie są w pełni zgodne z obowiązującym stanem prawnym, pozostałe części dokumentu pozostają nienaruszone pod względem ich treści i ich ważności.